zmienić język CZ zmienić język EN zmienić język DE zmienić język PL zmienić język IT zmienić język SK

Regulamin

Warunki handlowe SITTAR.PL i procedura reklamacyjna


Firma SITTAR z siedzibą w Pekařská 485/21, 779 00 Olomouc, Republika Czeska, IČO: 73301159, DIČ: CZ7702185810, niniejszym publikuje swoje warunki handlowe (dalej również "WH"), które dotyczą zakupu towarów oferowanych przez Sprzedającego w swoim sklepie internetowym - e-sklepie na stronie internetowej www.sittar.pl (zwanej dalej „Strony”).
 
Te WH są również odpowiednio wykorzystywane do zakupu towarów w sklepach Sprzedającego, jeżeli odpowiada temu charakter relacji - w szczególności do regulacji odpowiedzialności za wady - reklamacji.
 
ZASADY I WARUNKI
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Realizując zamówienie Kupujący przyjmuje niniejsze PO Sprzedającego do uregulowania wzajemnych praw i obowiązków stron w stosunku wynikającym ze sprzedaży Towarów przez Sprzedającego. Stosunki między Kupującym a Sprzedającym są regulowane przez te PO, które są wiążące dla obu stron, chyba że w zawartej umowie wyraźnie określono inaczej. WH określa odpowiednio prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz jego klientów (kupujących) oraz w aktualnym brzmieniu odpowiednio treść umowy kupna (o dostawę towaru). są jej integralną częścią. Prawa i obowiązki nieuregulowane wprost w niniejszych PO regulują przepisy odpowiednich przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.
 
II. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego i składając zamówienie potwierdza, że został i został poinformowany przez Sprzedawcę o:
 
(i) tożsamość Sprzedawcy, którym jest SITTAR, numery telefonów i adres do doręczeń poczty elektronicznej oraz inne dane kontaktowe podane są w Serwisie w linku Kontakty,
 
(ii) oznaczenie towarów lub usług (zwanych dalej „Towarami”) oraz opis ich głównych cech podane są w Serwisie indywidualnie dla każdego Towaru,
 
(iii) cenę Towaru lub sposób jej obliczenia, w tym wszystkie podatki i opłaty, która jest zawsze określona dla poszczególnych Towarów i jest ostateczna,
 
(iv) sposób płatności, w tym obowiązek wpłacenia zaliczki, który jest każdorazowo określany przy wyborze Kupującego za poszczególne Towary, wyboru metod płatności za Towar należy do Kupującego, a wybrana metoda płatności nie może być zmienione bez zgody Sprzedającego,
 
(v) sposób dostawy lub wykonania Towaru, który jest zawsze określony z możliwością wyboru kupującego dla poszczególnych Towarów, wybór oferowanych sposobów należy do Kupującego, a wybranej metody dostawy nie można zmienić bez zgoda Sprzedawcy,
 
(vi) koszty dostawy Towaru, które są zawsze wymienione przy poszczególnych sposobach dostawy, wybierając sposób dostawy Towaru, Kupujący również wybiera i zgadza się na odpowiednie koszty - cenę, jaką musi zapłacić za dostawę z dóbr,
 
(vii) informacje o prawach wynikających z wadliwego wykonania, a także o prawach z gwarancji i innych warunkach wykonywania tych praw, określonych poniżej w niniejszych PO,
 
(viii) że Sprzedawca przechowuje w formie cyfrowej i zabezpieczonej treść zamówień prowadzących do zawarcia umowy dostawy Towarów z Kupującym, w tym dane osobowe i inne podane przez Kupującego oraz stosuje aktualne środki techniczne odpowiadające aktualnie stosowanym wspólne systemy techniczne, bezpieczeństwo; Kupujący ma prawo w każdej chwili zażądać przedstawienia aktualnie stosowanych środków technicznych, a Sprzedający poinformuje Kupującego na żądanie w zakresie wystarczającym do poinformowania Kupującego i niezagrażania tajemnicy handlowej i innej poufności informacji Sprzedawcy,
 
(ix) że zawartość cyfrowa zamówień i wszelkie inne dane przechowywane przez Sprzedawcę są kompatybilne (i nadają się do użytku) z aktualnie używanym sprzętem, tj. komputerami osobistymi na komputerach osobistych Apple, platformach Linux i Mac; oraz (ii) oprogramowanie - powszechnie używane systemy biurowe. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Sprzedawca przekaże wyżej wymienione formaty i nazwy, starając się zrozumieć komunikację w powszechnie używanej formie,
 
(x) koszty środków porozumiewania się na odległość, gdy z korzystaniem / korzystaniem z Serwisu nie wiążą się żadne inne koszty, opłaty itp., z wyjątkiem niezbędnych opłat za połączenie internetowe, które Kupujący uiszcza w zależności od Usługi połączeń internetowych, z których korzysta,
 
(xi) możliwość odstąpienia, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Towaru bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Towaru (jego ostatniej części), zgodnie z ustaleniami poniżej,
 
(xii) że Kupujący jest uprawniony do kierowania reklamacji do Sprzedawcy w dowolnej formie iw jakiejkolwiek sprawie oraz że Sprzedawca zajmie się nimi i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby je załatwić; kupujący może również wnieść skargę do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego, którym jest (a) Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz) - w celu ochrony konsumentów, (b) organy wydające zezwolenia handlowe (www.statnisprava.cz) - nadzór nad przestrzeganiem obowiązków w zakresie handlu i usług, (c) Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz) - ochrona danych osobowych; w przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w sprawie polubownego zakończenia sporu, każda z nich może zwrócić się do właściwego sądu,
 
(xiii) że zamówienie zostanie u niego zdeponowane i na to pozwoli dostęp do niej na żądanie kupującego,
 
(xiv) aby kolejność i inne czynności prowadzące do zawarcia umowy oraz Serwisu odbywały się w języku czeskim,
 
(xv) że umowa zostaje zawarta poprzez podanie niezbędnych danych - zamawiając Towar za pośrednictwem Serwisu tj. poprzez wypełnienie niezbędnych danych w formularzu zamówienia / e-sklepu i jego potwierdzeniu / zamówieniu Towaru w Serwisie,
 
(xvi) w przypadku wystąpienia błędów w podaniu danych przed potwierdzeniem / wysłaniem zamówienia przez kupującego istnieje możliwość ich poprawienia w taki sam sposób, w jaki zostały wprowadzone odpowiednie dane,
 
(xvii) że Kupujący jest uprawniony do pobrania tekstu niniejszego WH ze Strony internetowej oprócz zamówienia Towaru / umowy jego zakupu.
 
W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu (błąd itp.) Zapisy tych PO odbiegają od przepisów prawnych dotyczących ochrony kupujących - konsumentów, wówczas nie są one brane pod uwagę. Dotyczy to również sytuacji, gdy kupujący zrzeka się specjalnego prawa przewidzianego w ustawie.
 
III. PRZEDMIOT UMOWY I JEGO ZAWARCIE
3.1 Kupujący ma możliwość zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na Stronie Internetowej, tj. Zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna Towaru (dalej również „Umowa”).
 
3.2 Zakup Towarów za pośrednictwem Strony internetowej jest oferowany przez Sprzedawcę w ramach jego działalności detalicznej i nie jest przeznaczony do sprzedaży Towarów w celu ich odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący chce dokonać zakupu towaru w celu wykonywania swojej działalności gospodarczej - gospodarczej, obowiązany jest to zaznaczyć i wypełnić określone przez Sprzedającego obowiązki prowadzące do zawarcia Umowy, co nie może nastąpić za pośrednictwem Serwisu , według uznania Sprzedającego.
 
3.3 Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta poprzez podanie niezbędnych danych dotyczących specyfikacji Towaru (oznaczenie Towaru, rozmiar, kolorystyka itp.), Określenia sposobu płatności za Towar, ustalenia sposobu dostawy Towaru, specyfikacji Kupującego oraz wszelkich innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia / zawarcia Umowy. Kupujący jest zobowiązany i jednocześnie uprawniony przed ostatecznym wysłaniem / potwierdzeniem zamówienia Towaru do sprawdzenia wprowadzonych danych oraz do poprawienia / modyfikacji tych danych, w taki sam sposób jak te dane zostały wprowadzone. Po potwierdzeniu / wysłaniu zamówienia danych nie można już zmienić, a zamówienie jest wiążące i tym samym Umowa została zawarta, z wyjątkiem punktu poniżej.
 
3.4 W zależności od nietypowego charakteru transakcji (ilość Towarów, cena, koszty transportu, odległości itp.) Sprzedawca ma prawo zwrócić się do Kupującego o autoryzację / potwierdzenie zamówienia w inny odpowiedni sposób (z wyjątkiem do potwierdzenia w Serwisie), np. telefonicznie lub pisemnie. Jeżeli kupujący odmówi autoryzacji zamówienia w wymagany sposób, zamówienie uważa się za niezrealizowane.
 
3.5 W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca dopuszcza również zawarcie Umowy za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość niż za pośrednictwem Serwisu tj. W szczególności poprzez komunikację e-mailową ze Sprzedawcą lub telefonicznie itp. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta. tylko kiedy:
 
(i) Kupujący otrzyma od Sprzedającego za pośrednictwem komunikacji na odległość (w szczególności korespondencji e-mailowej) podsumowanie wszystkich istotnych wymagań Umowy, tj. specyfikację Towaru, ceny, sposób dostawy Towaru, koszty dostawy Towaru, sposób płatności itp., a jednocześnie
 
(ii) Kupujący nie odmówi w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego podsumowania Umowy na adres e-mail obchod@sittar.eu (lub w inny sposób zgodnie z danymi kontaktowymi) podając numer zamówienia lub inne dane podane przez Sprzedającego do zidentyfikować zamówienie.
 
3.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że Kupujący nie otrzymał stosownej komunikacji elektronicznej lub zamówionego Towaru, jeżeli został on dostarczony na adresy podane przez Kupującego, ale właściwe adresy to (tylko) osoba trzecia, która przejęła dostarczone lub. odmówił, itp. Sprzedawca nie ma możliwości lub nie ma prawa dowiedzieć się i sprawdzić poprawności danych wprowadzonych przez kupującego przy zamawianiu Towaru. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność i prawidłowość wprowadzonych danych oraz ponosi wszelkie ryzyko związane z tym, jakie dane wprowadził przy zamawianiu Towarów.
 
3.7 Sprzedawca jest uprawniony do stosowania technicznych / cyfrowych środków ochrony przed automatycznym (nie przez człowieka) wypełnianiem formularzy zamówienia.
 
3.8 Umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest na podstawie prawidłowego / poprawnego wypełnienia formularza zamówienia we wszystkich obowiązkowych danych (uzupełnienie danych opcjonalnych zależy od decyzji Kupującego) w Serwisie oraz ostateczne potwierdzenie / wysłanie zamówienie przez Kupującego. Sprzedawca potwierdzi kupującemu drogą komunikacji na odległość przyjęcie zamówienia (w szczególności pocztą elektroniczną na adres wskazany przez kupującego).
 
3.9 Przedmiotem kupna / sprzedaży zgodnie z Umową są wyłącznie towary wyraźnie wymienione w zamówieniu / Umowie, o ile nie zostało to uzgodnione między Kupującym a Sprzedający w inny sposób.
 
3.10 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do dokonywania zakupów za pośrednictwem Witryny (a także w sklepach) i aktualizacji odpowiednich danych w Witrynie może się zdarzyć, że zamówione przez Kupującego Towary są już wyprzedane (chociaż nadal są wymienione jako dostępne w Serwisie). W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie niezwłocznie po uzyskaniu informacji. O ile strony nie uzgodnią inaczej w ciągu 5 dni roboczych (na przedłużenie terminu zamówienia lub inną zmianę zamówienia), Umowa wygasa i żadna ze stron nie jest uprawniona do żądania odszkodowania od drugiej strony itp.
 
3.11 Sprzedający poprzez zawartą Umowę zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu: towar doskonały zgodny ze specyfikacją lub o właściwościach typowych dla danego rodzaju Towaru:
- zgodnie ze specyfikacją w wykonanym zamówieniu / umowie,
- przestrzeganie wszystkich norm, przepisów i rozporządzeń obowiązujących na terytorium Republiki Czeskiej,
- dokument podatkowy (faktura) jest wysyłany na adres e-mail Kupującego w momencie realizacji zamówienia.
 
3.12 Na żądanie Kupującego Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia mu dowodu zakupu Towaru z datą sprzedaży, opisem Towaru, ceną Towaru, miejscem dostawy, datą dostawy wraz z danymi identyfikacyjnymi Sprzedającego. Sprzedawca wypełnia to zobowiązanie również przesyłając kopię zamówienia Towaru.
3.13 Kupujący ma możliwość odstąpienia od już zawartej Umowy (anulowania zamówienia), jeżeli powiadomi Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres obchod@sittar.eu nie później niż 2 godziny po zawarciu Umowy (potwierdzenie realizacji zamówienia ).
 
IV. MIEJSCE NAPEŁNIANIA / DOSTAWY
4.1 Miejsce spełnienia świadczenia - dostawa Towaru to miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu / Umowie. Sprzedawca dostarcza na wszystkie adresy dostawy w Republice Czeskiej, Sprzedawca może według własnego uznania ograniczyć dostawę Towarów poza Republikę Czeską w ramach Serwisu.
 
4.2 Towar jest dostarczany z magazynu, lub z wybranych sklepów Sprzedawcy. Adres magazynu to: Pekařská 21, Olomouc, 779 00.
 
4.3 Punktem kontaktowym w ramach sklepu internetowego jest centrum obsługi klienta Sprzedawcy pod adresem: Pekařská 21, Olomouc, 779 00 (email: obchod@sittar.eu).
 
4.4 Własność Towaru przechodzi na Kupującego poprzez dostarczenie Towaru na adres podany przez Kupującego (niezależnie od tego, kto otrzymał Towar).
 
4.5 W przypadku, gdy Kupujący zamawia Towar na rzecz osoby trzeciej (umowa na rzecz osoby trzeciej), osoba trzecia nabywa prawo do Towaru przejmując go (i staje się jego Kupującym ze wszystkimi prawami i obowiązkami). W przypadku odrzucenia Towaru przez osobę trzecią, Kupujący nabywa prawa do Towaru, a Umowa nadal obowiązuje pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Jeżeli kupujący sprzedaje towar osobie trzeciej, osoba ta nie nabywa żadnych praw w stosunku do Sprzedającego.
 
4.6 Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i dokładnego sprawdzenia i sprawdzenia Towaru przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia wady Towaru lub stwierdzenia kolejnej niezgodności z zamówieniem obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę w sposób określony poniżej o stwierdzeniu wad Towaru (reklamacje).
 
V. CENA
5.1 Ceny zakupu Towarów podane na Stronie internetowej obowiązują w momencie zamawiania Towarów / zawarcia Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen przed zawarciem Umowy (w przypadku błędu drukarskiego Towar sprzedawany jest po nienagannej cenie, jeżeli w przypadku oczywistego i nieoczywistego błędu drukarskiego nie dochodzi do zawarcia Umowy) w przypadku zmiany kursów walut, znacznego wzrostu inflacji lub istotnych zmian warunków dostaw producentów i innych dostawców Towarów, w dowolnym momencie przed zawarciem Umowy - ostateczne potwierdzenie zamówienia.
 
5.2 Cenę zakupu uważa się za zapłaconą ze względu na wybór sposobu płatności jedynie poprzez zaksięgowanie pełnej ceny zakupu Towaru na koncie Sprzedającego lub płatność gotówką w kasie Sprzedającego lub firmie transportowej w przypadku Płatność gotówką przy odbiorze.
 
5.3 Cena zakupu podana w Witrynie w ramach zamówienia i zawartej Umowy jest ostateczną ceną za zakup Towarów (cena za (i) dostawę i (ii) sposób płatności jest określona osobno), obejmująca wszystkie podatki, opłaty itp., chyba że wyraźnie określono na stronie internetowej iw zamówieniu / umowie określono inaczej (cena za określone opakowanie itp.).
 
5.4 Sprzedawca nie jest zobowiązany, ale jest uprawniony do dostarczenia kupującemu faktury lub innego dokumentu dotyczącego ceny (i jej płatności). Zamówienie / Umowa jest dowodem wysokości ceny i obowiązku jej zapłaty uzgodnionego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 
5.5 Za dzień dostawy Towarów uważa się dzień, w którym nastąpiło świadczenie podlegające opodatkowaniu, chyba że odpowiednie przepisy prawa stanowią inaczej.
 
5.6 Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu w wybrany przez siebie sposób, w tym cenę za wybrany sposób dostawy Towaru oraz cenę za wybrany sposób płatności.
 
VI. CZASY WYSYŁKI
6.1 Sprzedawca wysyła, tj. Wysyła Towar w terminie wskazanym na Stronach dla zamówionych Towarów.
 
6.2 Towar dostarczany jest za pomocą wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, przy czym Towar zostaje przekazany wybranemu przewoźnikowi (sposób dostawy) w terminie nadania / wysyłki Towaru. Ostateczny termin dostawy Towaru uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Towaru. Terminy dostaw Towary poszczególnych przewoźników są wymienione w Serwisie lub na stronach internetowych tych przewoźników. Od momentu nadania towar dostarczany jest w ciągu 24 godzin u wszystkich poniższych przewoźników:


GLS - https://gls-group.eu/PL/pl/home
 
6.3 Termin wysyłki / wysyłki Towaru rozpoczyna bieg od dnia zawarcia Umowy oraz w przypadku wyboru zapłaty ceny za dostawę Towaru w inny sposób niż przy odbiorze Towaru od momentu zapłaty ceny za dostawę Towaru.
 
6.4 Termin wysyłki może zostać wydłużony proporcjonalnie do zaistniałych okoliczności, jeżeli opóźnienie jest spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego.
 
6.5 Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wysłać Towaru w wyznaczonym terminie, niezwłocznie powiadomi Kupującego o tym fakcie. O ile strony nie uzgodnią inaczej w ciągu 5 dni roboczych (przedłużenie terminu dostawy Towaru lub kolejna zmiana w zamówieniu) Umowa wygasa i żadna ze stron nie jest uprawniona do żądania od drugiej strony odszkodowania itp.
 
VII. KOSZTY DOSTAWY TOWARÓW
7.1 Oprócz ceny zakupu Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu, tak samo jak cena zakupu Towaru, również koszty / cenę za dostawę Towaru, w cenie podanej dla wybranego sposobu dostawy dobra.
 
7.2 Cena za dostawę - transport Towaru jest zróżnicowany w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Towaru i obejmuje wszystkie podatki (w szczególności VAT), opłaty itp.
 
7.3 Aktualna kwota ceny za dostawę Towaru zawiera podatek VAT i jest zawsze podana dla poszczególnych sposobów dostawy, w wysokości pobieranej przez odpowiedniego przewoźnika. W związku z ewentualnymi zmianami cen za dostawę Towarów (przewoźników), ceny te nie są tutaj wymienione i aktualizowane, ale zawsze dla Towarów w Serwisie.
 
7.4 Sprzedawca może - zgodnie z informacją o dostawie Towaru - dostarczyć Towar od określonej kwoty ceny zakupu bezpłatnie lub po obniżonych cenach.
 
VIII.
8.1 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar tj. Ceny zakupu, ceny za dostawę Towaru oraz ceny za wybrany sposób płatności lub innych uzgodnionych cen w jeden ze sposobów dopuszczonych przez Sprzedającego, to znaczy.
 
(i) za pobraniem - czyli gotówką przy odbiorze przesyłki,
 
(ii) płatność online za pośrednictwem systemu płatności używanego przez Sprzedawcę
(iii) przelewem bankowym na konto Sprzedawcy
 
8.2 Cena wybrana przez Kupującego może być ceną, po której Kupujący zapłaci za wybrany sposób zapłaty ceny kupna łącznie z ceną zakupu Towaru.
 
8.3 W odniesieniu do ewentualnych zmian cen dotyczących sposobu płatności, ceny te nie są tutaj wymienione i aktualizowane, ale zawsze dotyczą Towarów na Stronie internetowej. Cena dla wybranej przez kupującego metody płatności zawsze zawiera wszystkie podatki (w szczególności VAT), opłaty itp.
 
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ UZASADNIENIA, WYMIANA TOWARU
9.1 Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru (dostawa ostatniej części Towaru).
 
9.2 Kupujący przekaże Sprzedającemu pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od umowy wraz z zwracanym towarem:
 
(i) pocztą na adres SITTAR - E-SHOP, Pekařská 21, 779 00 Olomouc,
(ii) pocztą elektroniczną na adres obchod@sittar.eu,
(iii) lub w inny odpowiedni sposób.
 
9.4 Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany w przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem odpowiedniego 14-dniowego terminu.
 
9.5 Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, prześle lub przekaże Sprzedającemu otrzymany od niego Towar. W przypadku wątpliwości, czy Towar został zakupiony od Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest udowodnić na żądanie Sprzedającego, że Towar został zakupiony od Sprzedającego na podstawie Umowy, od której odstąpił. Kupujący zwróci Towar Sprzedającemu na adres: SITTAR - E-SHOP, Pekařská 21, 779 00 Olomouc. Towar zostanie odesłany jako zwykła przesyłka. Płatność za pobraniem nie zostanie przyjęta!
 

9.6 Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie środki pieniężne za Towary bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kupujący może wybrać sposób zwrotu:

(i) przelewem na konto, którego numer został wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, (ii) zwrotem na kartę, z której zostało opłacone zamówienie, (iii) osobiście w salonach SITTAR.

Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych środków Kupującemu w inny sposób wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący wyraził na to zgodę i gdy nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty.

 
9.7 Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą zwykłą.
 
9.8 Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków zanim Kupujący przekaże mu Towar lub udowodni, że wysłał Towar.
 
9.9 Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, które nastąpiło na skutek obchodzenia się z Towarem w sposób inny niż było to konieczne ze względu na jego charakter i właściwości w celu zapoznania się z charakterem i właściwościami Towaru, w tym jego funkcjonalność, w gospodarstwie domowym (dalej „Odszkodowanie”). Sprzedawca będzie dochodzić odszkodowania od Kupującego poprzez przesłanie mu środków otrzymanych od Kupującego na zakup pomniejszonego Towaru. do zwrotu kosztów.
9.10 Przy pierwszej wymianie towaru Sprzedawca nie obciąża Kupującego żadnymi opłatami za opakowanie i przesyłkę. Wymiany towaru można dokonać w dowolnym lokalu Sprzedawcy, zawsze w cenie całkowitej za towar równej lub wyższej od ceny zakupu za produkt oryginalny. W przypadku, gdy cena nowego towaru jest wyższa, różnicę w cenie Kupujący zapłaci bezpośrednio w miejscu wymiany. Zwracany towar będzie nieużywany, nieuszkodzony, w tym wszelkie akcesoria, które można odsprzedać. Kupującemu zostanie przedstawiony dowód zakupu zwracanego towaru.
 
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, ZASTOSOWANIE WAD (REKLAMACJA)
10.1 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że Towar w momencie odbioru jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w chwili odebrania towaru przez kupującego,
 
(i) ma cechy uzgodnione przez strony, aw przypadku braku umowy takie cechy, które zostały opisane przez Sprzedawcę lub producenta albo oczekiwane przez Kupującego w odniesieniu do charakteru Towarów i na podstawie reklamy wykonanej przez im,
 
(ii) nadaje się do celu wskazanego przez Sprzedającego lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,
 
(iii) odpowiada jakości lub projektowi zakontraktowanej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub projekt został określony zgodnie z zakontraktowaną próbką lub modelem,
 
(iv) jest w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej mierze lub w odpowiedniej wadze; oraz
 
(v) jest zgodny z wymogami prawnymi.
 
10.2 Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z prawa do wady towaru w ciągu 12 miesięcy od jego otrzymania. Nie dotyczy to (a) Towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, (b) zużycia rzeczy spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, (c) używanego Towaru za wada odpowiadająca stopniowi użytkowania lub zużycia rzeczy miała akceptację Kupującego lub (d) jeżeli wynika to z charakteru Towaru i porozumienia stron.
 
10.3 Jeżeli Towar nie ma uzgodnionych właściwości, tj. Jeżeli Towar ma wadę (-y), Kupujący może zażądać:
 
(i) dostawę nowego Towaru bez wad, jeżeli wymóg ten nie jest nieproporcjonalny ze względu na charakter wady (zwłaszcza jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, chyba że strony postanowią inaczej lub jeżeli jest to wada drobna nie uniemożliwiają korzystania z Towarów)
 
(ii) jeżeli wada dotyczy tylko części Towaru, Kupujący może żądać jedynie wymiany tej części,
 
(iii) jednakże ze względu na charakter wady Towaru postępowanie zgodnie z punktami (i) i (ii) jest nieproporcjonalne (zwłaszcza jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, tj. najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że strony ustalą inaczej) kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady,
 
(iv) jeżeli powyższa procedura na podstawie paragrafów poprzedzających nie jest możliwa, Kupujący może odstąpić od Umowy.
 
10.4 W przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli Kupujący nie może prawidłowo korzystać z Towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad, Kupującemu przysługuje prawo do dostarczenia nowego Towaru lub wymiany wadliwej części. W takim przypadku kupujący ma również prawo do odstąpienia od umowy.
 
10.5 Jeżeli Kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, wymiany jej części lub naprawy rzeczy, może również żądać stosownego rabatu. Kupującemu przysługuje rozsądny rabat, nawet jeśli Sprzedawca nie może dostarczyć nowego przedmiotu bez wad, wymienić jego części lub naprawić przedmiotu, a także jeśli Sprzedawca nie zapewni środka zaradczego w rozsądnym terminie lub jeśli zorganizowanie środka naprawczego spowodowałoby znaczące utrudnienia dla Kupującego.
 
10.6 Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem, że Towar jest wadliwy lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.
 
10.7 Jeżeli Towar ma wadę, co do której Sprzedawca jest zobowiązany, oraz jeżeli Towar jest sprzedawany po niższej cenie lub Towar jest używany, Kupującemu zamiast prawa do wymiany przysługuje rozsądny rabat.
 
10.8 Prawa wynikające z wady (reklamacji) przysługują Sprzedawcy, od którego Towar został zakupiony. Jeżeli jednak w potwierdzeniu wystawionym przez Sprzedającego jest mowa o innej osobie wyznaczonej do naprawy, która znajduje się bliżej miejsca Sprzedającego lub Kupującego, Kupujący wykonuje prawo naprawy z osobą wyznaczoną do naprawy. Wyznaczona w ten sposób osoba do naprawy dokonuje naprawy w ciągu 30 dni, chyba że strony postanowią inaczej.
 
10.9 Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do wadliwego wykonania (reklamacji), Sprzedający potwierdzi na piśmie, kiedy skorzystał z prawa, a także wykonanie naprawy i czas jej trwania.
 
10.10 Kupujący obowiązany jest zawiadomić Sprzedającego, że Towar ma wady - reklamować Towar bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady (Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę / zwiększenie zakresu wady, jeżeli Kupujący po stwierdzeniu wady - kiedy wada stała się widoczna. Zawiadamiając o wadzie - reklamacji Towaru, Kupujący poinformuje Sprzedawcę o sposobie ujawnienia się wady oraz zapytaniu o sposób rozpatrzenia reklamacji - korzystając z prawa z wady Towaru.
 
10.11 Miejscem składania reklamacji jest: SITTAR - E-SHOP, Pekařská 21, 779 00 Olomouc.
W celu przyspieszenia komunikacji prosimy kupującego o oznaczenie przesyłki zawierającej reklamowany towar oraz powyższe dokumenty napisem „REKLAMACJE - e-sklep” i dalej podając wystarczające dane kontaktowe, w szczególności adres i numer telefonu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych niezamówionych przesyłek za pobraniem lub na koszt Sprzedającego.
 
10.12 Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że kupił Towar od Sprzedającego i że w odpowiednim czasie zgłasza wady. Bez udowodnienia tych faktów Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji.
 
10.13 W celu oceny wad i ich załatwienia Kupujący zobowiązany jest do wydania Towaru w celu oceny i załatwienia reklamacji. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia do reklamacji Towaru (i), który nie zostanie przekazany w sposób umożliwiający ocenę i załatwienie reklamacji oraz (ii) jeśli Towar nie zostanie odpowiednio wyczyszczony, wysuszony itp. Zgodnie z ogólne wymagania higieniczne i normalne procedury.
 
10.14 Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie po prawidłowym przekazaniu Towaru do oceny, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do tego okresu nie wlicza się czasu właściwego dla rodzaju Towaru niezbędnego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedawca uzgodni z Kupującym dłuższy termin.
 
10.15 Dostawca powiadomi konsumenta o załatwieniu reklamacji pocztą elektroniczną lub SMS-em (dotyczy reklamacji w siedzibie Dostawcy i sklepach internetowych).
 
10.16 Sprzedawca w przypadku skorzystania z prawa z odpowiedzialności za wady ustala treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji zażąda kupujący, a także naprawę i czas trwania lub sposób załatwienia reklamacji (w tym wszelkie pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji) automatyczne pisemne potwierdzenie kupującemu.
 
10.17 Jeżeli Towar został wysłany firmą transportową, po rozliczeniu zostanie automatycznie wysłany na adres Kupującego, w przeciwnym razie będzie gotowy do odbioru w miejscu złożenia reklamacji.
 
10.18 W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze reklamowanego Towaru w wyznaczonym terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego opłatą za przechowywanie w odpowiedniej wysokości.
 
XI. INNE UZGODNIENIA
11.1 W przypadku, gdy Sprzedawca zapewni Kupującemu inne korzyści związane z zakupem Towarów, takie jak wymiana Towarów na dłuższe okresy itp., Świadczenia te i związane z nimi obowiązki mają zastosowanie na warunkach uzgodnionych przy zakupie Towarów i określonych warunkach Sprzedawcy w odpowiednich materiałach.
 
11.2 W celu wykonania roszczeń kupującego stosuje się odpowiednie postanowienia niniejszego PO oraz, w stosownych przypadkach, zwykłe procedury sklepu mające zastosowanie do wykonywania praw kupującego, z uwzględnieniem ochrony kupującego jako konsumenta.
 
11.3 Pozasądowe rozstrzyganie reklamacji Konsumentów prowadzi Sprzedawca za pośrednictwem adresu elektronicznego obchod@sittar.eu. Sprzedawca prześle informację o załatwieniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.
 
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12.1 Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe przekazane mu przez Kupujących przy zakupie Towaru, a Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie poniżej, przekazując je Sprzedającemu. Sprzedawca przetwarza dane w celu zakupu Towarów i związanych z nimi praw i obowiązków, a jednocześnie w celu korzystania z nich w celu oferowania Towarów Sprzedawcy i spółkom z jego grupy (np. Kampanie marketingowe, organizacja działań w ramach programu lojalnościowego itp.) .
 
12.2 Sprzedawca będzie przetwarzał te dane w powyższym celu zgodnie z obowiązującym prawem.
12.3 W celu ochrony danych osobowych Sprzedawca zastosuje wszelkie rozsądne środki i odpowiednie środki.
 
12.4 W przypadku, gdy Kupujący ma jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące postępowania z danymi osobowymi, może w każdej chwili skontaktować się ze Sprzedawcą.
 
12.5 Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedającym w szczególności w następujących przypadkach:
 
(i) jeśli nie życzy sobie, aby się z nim kontaktowano w przyszłości,
 
(ii) gdyby chciał uzyskać informacje o przetwarzanych przez siebie danych osobowych,
 
(iii) jeśli chce poprawić, zaktualizować, zablokować, usunąć lub usunąć swoje dane osobowe,
 
(iv) pragnie zgłosić nadużycie swoich danych osobowych,
 
12.6 Sprzedawca informuje Kupującego, że organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ppłk. Sochora 27, Praga 7, 17000, www.uoou.cz.
 
12.7 SITTAR jako administrator przetwarza wszelkie dane zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, danych osobowych zarejestrowanych w jej imieniu, w celu oferowania handlu lub świadczenia usług oraz w celu wynikającym z warunków . Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana na czas nieokreślony, do czasu cofnięcia tej zgody lub do zakończenia prowadzonej działalności. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta na piśmie, a administrator zniszczy dane.
 
12.8 Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych mogą być podane w innym miejscu na Stronie.
 
XIII. Informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Szanowni Klienci, pragniemy poinformować, że wszelkie spory, jakie mogą zaistnieć między Tobą a naszą firmą, m.in. wszystkie Twoje wymagania itp. zawsze staramy się odpowiednio dyskutować i dążyć do obopólnej satysfakcji.
Jeżeli jednak Twoje roszczenia nie mogą zostać zaspokojone i dojdzie do sporu między Tobą a naszą firmą, masz prawo do tzw. Pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna-sprzedaży naszych towarów lub umowa o świadczenie naszych usług („spór konsumencki”).
W przypadku sporu konsumenckiego dotyczącego sprzedaży naszych towarów lub świadczenia naszych usług do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego należy kompetencja Czeskiej Inspekcji Handlowej - www.coi.cz („CTIA”), z którymi możesz się skontaktować w sprawie wszelkich sporów konsumenckich. Od 15.02.2016 można również na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzyganie sporów oraz uzyskać informacje na temat -sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich (w tym sporów transgranicznych).? event = main.home.chooseLanguage. Mogą również pojawić się inne tzw. Osoby / podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w przypadku których również istnieje możliwość zainicjowania - rozstrzygnięcia pozasądowego.
Pozasądowa procedura rozstrzygania sporu konsumenckiego polega na tym, że jest on wszczynany na wniosek konsumenta u COI (lub innej upoważnionej osoby) i musi obejmować:
a) dane identyfikacyjne stron sporu (Twoje i nasze),
b) kompletny i zrozumiały opis decydujących faktów (co jest kwestionowane),
c) wskazanie, czego żąda reklamujący (Ty) (np. zwrot ceny zakupu, wymiana towaru itp.),
d) dzień, w którym powód skorzystał ze swojego prawa będącego przedmiotem sporu ze sprzedawcą po raz pierwszy (np. pierwsza reklamacja),
e) oświadczenie, że sprawa nie została rozstrzygnięta przez sąd, nie zapadł wyrok sądu polubownego, nie doszło do porozumienia między stronami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, postępowania sądowego, arbitrażu lub pozasądowe rozstrzyganie sporu konsumenckiego zostało wszczęte na podstawie ustawy;
f) data i podpis składającego petycję (Twój).
Do wniosku należy dołączyć dowód, że powód nie był w stanie bezpośrednio rozstrzygnąć sporu (na przykład nasza korespondencja itp.) Oraz inne dokumenty potwierdzające domniemane fakty, jeśli są dostępne. Pełnomocnictwo dołącza się do wniosku, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa. Wniosek może zostać złożony w szczególności w formie pisemnej lub ustnej w protokole lub elektronicznie za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej CTIA, podpisanego uznanym podpisem elektronicznym lub przesłanego za pośrednictwem skrzynki danych osoby składającej ofertę.
Powód (Ty) może złożyć petycję do CTIA lub innego uprawnionego podmiotu nie później niż 1 rok od dnia, w którym skorzystał ze swojego prawa, które jest przedmiotem sporu, ze sprzedawcą po raz pierwszy (np. Odstąpienie od umowy umowa / reklamacja).
Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego musi nastąpić w ciągu 90 dni od jego rozpoczęcia. W przypadku szczególnie skomplikowanych sporów termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 90 dni.
Dobiega końca pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego
a) poprzez zawarcie umowy między stronami sporu (dobrowolnie),
b) jednostronne oświadczenie konsumenta o wypowiedzeniu uczestnictwa w rozstrzygnięciu sporu zgłoszonego CTIA lub uprawnionemu podmiotowi,
c) zgon, stwierdzenie zgonu, stwierdzenie zaginięcia lub wypowiedzenie jednej ze stron sporu bez następcy prawnego,
d) upływ terminu do bezskutecznego rozstrzygnięcia sporu,
e) odrzucając ofertę (ze względu na jej wady).
Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich jest bezpłatne. Koszty związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich ponoszą same strony.
CTIA lub uprawniony organ ustala zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które bardziej szczegółowo regulują procedurę pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, tak aby była zgodna z przepisami prawa.
Oczywiście, jeśli pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego nie rozwiąże sporu konsumenckiego, zawsze możesz zwrócić się do sądu. Oczywiście nie musisz też korzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego (ale to oczywiście zawsze jest zalecane) i możesz zwrócić się bezpośrednio do właściwego sądu w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego.
 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1 Te WH są ważne, jak podano na stronie internetowej sprzedawcy w dniu potwierdzenia zamówienia, chyba że uczestnicy uzgodnili inaczej na piśmie. Jeśli wyśle zlecenie po dniu, w którym PO został zmieniony, PO jest już ważny w aktualnej wersji.
 
14.2 Sprzedawca jest uprawniony do zmiany tych PO według własnego uznania, z zastrzeżeniem, że zmiana PO będzie zawsze publikowana w Witrynie internetowej, odpowiednio. WH zawsze będzie zawierał aktualną wersję w Witrynie. W PO będą również wymienione PO ważne w poprzednich okresach.